నేరం కాదనుకుంటా నెమ్మదిగా బ్రతకడం – Telugu Poetry

సమాజం ఎదగమంటుంది
ప్రతిచోట విలువ కడుతుంది
ఐనా అడుగులే వేస్తున్నా..

కోరికల గుంపే ఒకటుంది
అవసరం ఎదురౌతూనేవుంది
ఐనా అడుగులే వేస్తున్నా..

వొణుకులేని చేతులున్నాయి
బలమైన కాళ్ళూ వున్నాయి
ఐనా అడుగులే వేస్తున్నా..

ఆకాశమే హద్దుగా వుంది
ప్రకృతి సాయపడతానంది
ఐనా అడుగులే వేస్తున్నా..

ఎందుకు..?
యావలేకనో, సత్తువలేకనో
ఇంకా అడుగులే వేస్తున్నా..

నేరం కాదనుకుంటా
ఈ పరుగులాటలో
పాలు పంచుకోకపోవడం..!

నేరం కాదనుకుంటా
ఈ మందనుండి
విడిపడి బ్రతకడం..!

నేరం కాదనుకుంటా
నెమ్మదిగా బ్రతకడం..!

సురేష్ సారిక

ఈ కవిత మీకెలా అనిపించింది?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don`t copy text!

Subscribe to my poetry

Loading