పదే పదే కుసలమడిగిన కూనకు – Telugu Poetry

పదే పదే కుసలమడిగిన కూనకు
ఎలా చెప్పను ..?
గాయాల పెడుతున్న ఘాటును
ఎలా చూపించను ..?
కన్నీటి మచ్చల ఆనవాళ్లను

బెదిరి అదురుతున్న గుండెను
చేతులకత్తుకుని జోకొట్టమని నేనడగలేను.
మనసు చాచి సేద కోరి
కాదనిపించుకుని నిలబడలేను.

ఓదార్పు నేనోర్ప లేను
జాలినైతే సహించలేను

సెలవని చెప్పకనే చెదిరిపోనా
కాని వాడినై కనుమరుగవ్వనా

సురేష్ సారిక

ఈ కవిత మీకెలా అనిపించింది?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!