నాతో ఓడుంటాడు, నన్నేలుతుంటాడు

నాతో ఓడుంటాడు
నన్నేలుతుంటాడు

తెలతెల్ల వారుతుండగా
లేలేమ్మని నేనంటున్నా
మొద్దోడిగా పడక ఈడొద్దని
రెప్పలకి తాళాలేసి తొంగోమంటాడు.

అడ్డంకులు విదిలించుకు పోతుంటే
జబ్బిచ్చుకు వెనకకి గుంజుతుంటాడు.

వదిలించుకుపోదామంటే
నీడల్లే మాయలు చేస్తాడు

పీనుగంటివాడు, బారమైనవాడు
ముందుకు కదలనివ్వడు వీడు
కష్టాలను తోడు చేసే వాడు
కన్నీటికి కారణం వీడు

వెంటేసుకు తిరగకు వీడిని
వదిలించుకో వెనువెంటనే వీడిని
మంటలలో తగలెట్టాలీడిని
పాతాళానికి తొక్కాలీడిని.

సురేష్ సారిక

ఈ కవిత మీకెలా అనిపించింది?
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don`t copy text!

Subscribe to my poetry

Loading