ఎందుకీ తొందర కన్ను మూసేందుకు

ఏమి చూసిందని నీ ప్రాణము
 
ఎందుకీ తొందర కన్ను మూసేందుకు
ఎందుకీ తొందర కన్ను మూసేందుకు
 
ఎన్ని గొంతులు విన్నదీ ప్రాణము
ఎన్ని రూపాలు చూసింది నీ ప్రాణము
 
కొండనంటే అలలనెరుగదు
పేలుతున్న కుంపటెరుగదు

 
జారుతున్న మంచు రవ్వనెరగదు
నింగినంటిన జల పాతమెరుగదు
 
రెప్పార్పుతున్న చేపనెరుగదు
వొళ్ళు విరిచే పసి కందునెరుగదు
 
జూలు విదిల్చు పులిని ఎరుగదు
మొలకెత్తుతున్న చిగురునెరుగదు
 
విచ్చు కుంట్టున్న పువ్వు నెరగదు
కుంకుమ రంగు తార నెరుగదు
 
కోటి పూల తోటనెరుగదు
కోకిలమ్మ గొంతునెరగదు

 
పుట్టుటెరుగదు
చచ్చుటెరుగదు
 
ఏమి చూసిందని నీ ప్రాణము
 
ఎందుకీ తొందర కన్ను మూసేందుకు
ఎందుకీ తొందర కన్ను మూసేందుకు
 
కాల్చినా, నిన్ను పూడ్చిన
ఓ బండ రాయేరా నీ జ్ఞాపకం.

 
వచ్చినోడివి వచ్చావు కదా
కొన్నాళ్ళు నువ్వు ఉన్నన్నాళ్లు
కోరి ఏదొకటి, దానికై కూసంత చెమటోడ్చరా.
 
వదిలి పోయావో ఈనాడు
మరు జన్మంటు వుంటే
ఎక్కడొదిల్లెల్లావో అక్కడే మొదలెట్టేవురా

 
గర్వoగ చావరా, భయపడుతూ కాదు.
చిరునవ్వుతో కనుమూయరా, కన్నీటితో కాదు.
 
ఏమి చూసిందని నీ ప్రాణము
 
ఎందుకీ తొందర కన్ను మూసేందుకు
ఎందుకీ తొందర కన్ను మూసేందుకు

 సురేష్ సారిక

ఈ కవిత మీకెలా అనిపించింది?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don`t copy text!

Subscribe to my poetry

Loading