ఎందుకు మొహమాటపు బతుకు బాట – Suresh Sarika – Telugu Poetry

ఎందుకు

ఎందుకు మొహమాటపు బతుకు బాట
ఎందుకు ముసుగుతో అబద్ధపు నవ్వులాట

ఎందుకు ఆనందానికై బయట వెతుకులాట
ఎందుకు ఆనందానికై ఒకరిపై భారమేయుట

ఎందుకు అశాంతిని కూడేసుకుంటూ వాదులాట
ఎందుకు చీకటి మనుషులతో ముట్టుకునే ఆట

నీ పైబడిన చెత్తని అప్పుడే తుడుచుకు సాగాలి
ఎప్పటికప్పుడు పట్టిన కంపుని కడుక్కుపోవాలి

అతుకుల బతుకులొద్దు
వేదనల పయనమొద్దు

నచ్చినట్లుగా నడువు
ఎవరు సంక్కెలెయ్యరు నీకు

ఆనందాన్ని కొల్లగొట్టు
ఎవరు వివరణ కోరరు నిన్ను

నీ బతుకు నీకు తెలుసు
నీ పలుకు నీకు తెలుసు

నిక్కచ్చిగా బతుకు చచ్చేదాకా
సంతోషాన్ని పంచి చావు పుట్టినట్టుగా

సురేష్ సారిక

ఈ కవిత మీకెలా అనిపించింది?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!