శీతాకాల వేల పొలి కేకలు

బాగుంది,
సరదాగా ఆట పట్టించుకుంటున్న
బావ, మరుదుల సమావేశాల సభ
కొసరు లాగా తోటికోడళ్ల వేళాకోలాలు

శీతాకాల వేల పొలి కేకలు
వినసొంపుగ పలు మాధ్యమాల్లో ప్రదర్శనలు
కని, విని తరించి పోతున్న ప్రేక్షకమయులు

దెప్పి పొడుపులిక్కడే
అరుపుల పోటీలిక్కడే
వీరంగమాడేది ఇక్కడే
సేవ చేసి అలిసామని నిద్రలిక్కడే

దోచుకునేందుకు అనుమతి పొందేదిక్కడే
దోచుకున్నది దాచుకునేందుకు చట్టాలిక్కడే

ఉత్తుత్తి మాటల పలికే కోట
ఉత్తమోత్తములు నెలకొన్న కోట

సురేష్ సారిక

ఈ కవిత మీకెలా అనిపించింది?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don`t copy text!

Subscribe to my poetry

Loading