కోరికలడగకు, మారం చెయ్యకు, ఇంతే ఇక ఈ జన్మకు – Telugu Poetry on Love

నీ ఊహాలలో ఓ గుడిలో దేవత తను
స్మరిస్తూ, తలుస్తూ పరవశించు.

ఊహలు దాటకు, కనులను తెరవకు.
కాలపు గడిలో, నిజమని తలచి
ఏకాంతమునే ప్రేమను పంచు.

కోరికలడగకు,
మారం చెయ్యకు,
ఇంతే ఇక ఈ జన్మకు.

సురేష్ సారిక

ఈ కవిత మీకెలా అనిపించింది?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!